دستگاه کپی

دستگاه توشیبا 161

1.آموزش نصب اسکن و پرینت

2.آموزش اوپراتوری کپی

3.آموزش پرینت

4.آموزش اسکن

……..

دستگاه توشیبا 456

1

2

3