آموزش کپی گرفتن

در این قسمت در حال حاضر محتوای نوشتاری ثبت نشده و از محتوای تصویری زیر برای آموزش نحوه کپی گرفتن استفاده کنید.

 

آموزش تصویری نحوه کپی گرفتن 

 

در قسمت زیر لینک آموزش کامل پنل و کاربرد تمامی کلید ها قرار دارد و با کلیک کردن بر روی آن وارد میشوید